Regulamin

Regulamin Klubu Joga i Fizjoterapia Poznań

 1. Ćwiczymy z pustym żołądkiem. Obfity posiłek można zjeść 3-4 godziny przed zajęciami, a lekki  2-3 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Ćwiczymy boso, bez skarpet.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do dbania o higienę osobistą.
 4. W czasie zajęć nie należy rozmawiać, żuć gumy, pić i jeść. Zachowujemy się tak, by nie zakłócać spokoju (koncentracji) innych.
 5. Sprzęt do ćwiczeń, z którego korzystaliśmy w czasie zajęć, odkładamy na miejsce po ich zakończeniu i dbamy o porządek.
 6. Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku, aktualizowanego na stronie internetowej Klubu.
 7. Należy przyjść ok. 10 – 15 min. przed rozpoczęciem zajęć, aby dopełnić formalności i przygotować się do ćwiczeń. Po przybyciu do Klubu należy w pierwszej kolejności w recepcji opłacić zajęcia lub okazać posiadany karnet, albo wykonać czynności wymagane przy kartach lub innych systemach zewnętrznych.
 8. Na zajęcia wchodzimy punktualnie i nie wychodzimy przed ich zakończeniem, aby nie burzyć całości, którą stanowią, i nie rozpraszać pozostałych uczestników.
 9. Osoby spóźnione powinny zdawać sobie sprawę z tego, że dołączanie w pośpiechu do zajęć, które już trwają, może wywołać złe samopoczucie lub spowodować kontuzję.
 10. Przed zajęciami wyłączamy telefony komórkowe. Przedmioty wartościowe zabieramy ze sobą na salę. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste uczestników zajęć. Rzeczy pozostawione w klubie są przechowywane do odbioru nie dłużej niż miesiąc.
 11. Karnety klubowe są imienne. Karnety na każdą wybraną liczbę sesji są ważne przez 4 tygodnie (28 kolejnych dni), poza wyjątkowymi przypadkami (święta w dni powszednie, zamknięcie klubu z powodów losowych), kiedy ulegają przedłużeniu o te dni. Karnet upoważnia do korzystania z zajęć w dowolnych dniach i godzinach funkcjonowania Klubu w wymienionym okresie, zgodnie z poziomem zaawansowania uczestnika.
 12. W wypadku gdy nie zostaną wykorzystane wszystkie opłacone zajęcia, przy zakupie następnego karnetu na taką samą (lub większą) liczbę sesji niewykorzystane zajęcia mogą zostać dopisane do nowego karnetu, jeśli przerwa nie jest większa niż miesiąc od zakończenia ważności poprzedniego karnetu.
 13. Nie przenosimy opłaty za niewykorzystany abonament na kolejny okres, nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany abonament oraz nie przedłużamy ważności karnetu.
 14. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego skonsultowania się z lekarzem w sprawie przeciwwskazań do praktykowania jogi.
 15. Kobiety w ciąży zobowiązane są do samodzielnego skonsultowania się z lekarzem w sprawie zdolności do ćwiczeń.
 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 17. Wszelkie dolegliwości zdrowotne oraz ciążę i menstruację należy zgłaszać nauczycielowi bezpośrednio przed zajęciami.
 18. W wypadku poczucia osłabienia w trakcie trwania zajęć należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi.
 19. Osoby z chorobami skóry zobowiązane są do korzystania z własnej maty.
 20. Uczestnicy zobowiązani są do uważnego słuchania nauczyciela i obserwowania pokazywanych ćwiczeń.
 21. Przy wykonywaniu ćwiczeń zachowujemy ostrożność. Nauczyciel stosuje korekty słowne i fizyczne. Bezwzględnie stosujemy się do poleceń nauczyciela. Nie wolno „pomagać-udzielać korekty” innym uczestnikom bez zgody nauczyciela.
 22. Uczestnicy zajęć ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 23. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Od osób mających mniej niż 18 lat wymagana jest zgoda rodziców.
 24. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym regulaminem i własnoręcznego podpisania się pod nim, co będzie równoznaczne z akceptacją wszystkich jego punktów.